ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่ม 4 มาตรการเชิงรุกและรับ สำหรับสินค้าเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจภาคเกษตร ฐานอุตสาหกรรมยางพารา ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps