Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "collection name : 1.6.8 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2 บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 52/2559 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ณ ตึกรัฐสภา บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 52/2559 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "collection name : 1.6.8 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2 บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 52/2559 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ณ ตึกรัฐสภา บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 52/2559 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps