Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรมประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุขัดข้องการถ่ายทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ.ศ. ...."

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรมประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุขัดข้องการถ่ายทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ.ศ. ...."

Sort by: Order: Results: