Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรณีปัญหาการผูกขาดในนโยบายสุราเสรี ของคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนและคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรณีปัญหาการผูกขาดในนโยบายสุราเสรี ของคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนและคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต"

Sort by: Order: Results: