Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กทช. โทรคมนาคม...เพื่อคนไทย รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กทช. โทรคมนาคม...เพื่อคนไทย รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps