Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าฉบับทบทวน (Revised PSR) ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) มาใช้ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าฉบับทบทวน (Revised PSR) ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) มาใช้ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน"

Sort by: Order: Results: