รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนากฎหมายเพื่อการส่งเสริมศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) = Legal development for the enhancement of marker access to trade in services under ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps