บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 42 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)