บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 39 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)