บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 38 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)