บันทึกจดหมายเหตุการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า (Oral History) สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)