บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 62/2559 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)