บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 57/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)