งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)