เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ผู้นำท้องถิ่น เยาวชนกับการพัฒนาการเมือง" ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลสิทธิของเด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการทุพพลภาพ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)