คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps