บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 76/2558 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)