เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง " ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... " (อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา) สำหรับใช้ประกอบการสัมมนา เรื่อง " คุรุสภาและการพัฒนาวิชาชีพครู " จัดโดย คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)