เอกสารประกอบการพิจารณาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอของคณะสงฆ์หนใต้ ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2547 ณ วัดนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)