ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซี่งสภาร่างรัฐธรรมนูญลงมติให้เสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)