เอกสารประกอบการสัมมนา "ปัญหาระบบรถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร" พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)