กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-12-18T08:37:48Z
dc.date.available 2015-12-18T08:37:48Z
dc.date.issued 2544-00-00 TH
dc.identifier 18654.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9742290113 TH
dc.identifier.uri https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/461377
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-12-18T08:37:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 18654.pdf: 42148690 bytes, checksum: c67f0e424facebdef51c18f05f7c85cb (MD5) Previous issue date: 2543-11-30 en
dc.language.iso th TH
dc.publisher สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ TH
dc.title กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ TH
dc.type สิ่งพิมพ์ทั่วไป TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.identifier.bibno 18654 TH
dc.format.page 300 TH
dc.description.edition 2 TH
dc.description.tableofcontent หน้าปก|#page=1,5 TH
dc.description.tableofcontent คำนำ|#page=5,7 TH
dc.description.tableofcontent คำนำ|#page=7,8 TH
dc.description.tableofcontent คำนำ|#page=8,10 TH
dc.description.tableofcontent คำนำ|#page=10,12 TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ|#page=12,300 TH
dc.description.tableofcontent -บทที่ 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์|#page=15,15 TH
dc.description.tableofcontent --1.1เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิวัฒนาการในการติดต่อสื่อสาร|#page=15,18 TH
dc.description.tableofcontent ---1.1.1คอมพิวเตอร์|#page=18,38 TH
dc.description.tableofcontent ---1.1.2ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์|#page=38,40 TH
dc.description.tableofcontent ---1.1.3การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์|#page=40,42 TH
dc.description.tableofcontent ---1.1.4ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต|#page=42,47 TH
dc.description.tableofcontent ---1.1.5จดหมายอิเล็กทรอนิกส์|#page=47,57 TH
dc.description.tableofcontent ---1.1.6การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์|#page=57,66 TH
dc.description.tableofcontent --1.2กฎหมายแม่แบบว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Commerce)|#page=18,93 TH
dc.description.tableofcontent ---1.2.1วัตถุประสงค์และกรอบของกฎหมายแม่แบบ|#page=66,69 TH
dc.description.tableofcontent ---1.2.2โครงสร้างของกฎหมายแม่แบบ|#page=69,70 TH
dc.description.tableofcontent ---1.2.3หลักความเท่าเทียมกัน|#page=70,72 TH
dc.description.tableofcontent ---1.2.4หลักเกณฑ์ที่คู่กรณีสามารถตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ (Default rules) และหลักเกณฑ์ที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ (Mandatory law)|#page=72,73 TH
dc.description.tableofcontent ---1.2.5หลักการของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์|#page=73,93 TH
dc.description.tableofcontent -บทที่ 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์|#page=15,175 TH
dc.description.tableofcontent --2.1ความหมายของ TH
dc.description.tableofcontent --2.2พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างลายมือชื่อ|#page=96,145 TH
dc.description.tableofcontent ---2.2.1หลักการพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อระบุตัวบุคคล|#page=99,99 TH
dc.description.tableofcontent ---2.2.2การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์|#page=99,100 TH
dc.description.tableofcontent ---2.2.3พัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการระบุตัวบุคคล|#page=100,109 TH
dc.description.tableofcontent ---2.2.4ลายมือชื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี PKI|#page=109,122 TH
dc.description.tableofcontent ---2.2.5คุณสมบัติของเทคโนโลยีแต่ละชนิด|#page=122,124 TH
dc.description.tableofcontent ---2.2.6เทคโนโลยี PKI และผู้ประกอบการรับรอง|#page=124,145 TH
dc.description.tableofcontent --2.3กฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Signatures)|#page=145,175 TH
dc.description.tableofcontent ---2.3.1วัตถุประสงค์และกรอบของกฎหมายแม่แบบ|#page=147,149 TH
dc.description.tableofcontent ---2.3.2การรวมหลักการของกฎหมายแม่แบบสองฉบับเข้าด้วยกัน|#page=149,149 TH
dc.description.tableofcontent ---2.3.3ผลทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์|#page=149,152 TH
dc.description.tableofcontent ---2.3.4หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง|#page=152,154 TH
dc.description.tableofcontent ---2.3.5หลักการของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์|#page=154,175 TH
dc.description.tableofcontent -บทที่ 3 บทบัญญัติตามกฎหมายไทย|#page=175,216 TH
dc.description.tableofcontent --3.1กฎหมายไทยซึ่งใช้บังคับรองรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์|#page=175,176 TH
dc.description.tableofcontent ---3.1.1องค์ประกอบของนิติกรรม|#page=176,177 TH
dc.description.tableofcontent ---3.1.2แบบของนิติกรรม|#page=177,179 TH
dc.description.tableofcontent ---3.1.3การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน|#page=179,182 TH
dc.description.tableofcontent --3.2การลงลายมือชื่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์|#page=176,186 TH
dc.description.tableofcontent ---3.2.1ความหมาย|#page=182,184 TH
dc.description.tableofcontent ---3.2.2ผลในทางกฎหมายของการลงลายมือชื่อ|#page=184,186 TH
dc.description.tableofcontent --3.3ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....|#page=186,216 TH
dc.description.tableofcontent ---3.3.1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์|#page=186,196 TH
dc.description.tableofcontent ---3.3.2ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์|#page=196,206 TH
dc.description.tableofcontent ---3.3.3ความเป็นมาในการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....|#page=206,216 TH
dc.description.tableofcontent -บทที่ 4 จาก e-ASEAN สู่ e- Thailand และ e-Government|#page=216,226 TH
dc.description.tableofcontent --4.1ความเป็นมา e-ASEAN|#page=216,217 TH
dc.description.tableofcontent --4.2ความเป็นมา EAWG215|#page=217,222 TH
dc.description.tableofcontent --4.3ความเป็นมาe-Thailand|#page=222,223 TH
dc.description.tableofcontent --4.4e-Government|#page=223,226 TH
dc.description.tableofcontent -บรรณานุกรม|#page=226,228 TH
dc.description.tableofcontent -ภาคผนวก|#page=228,229 TH
dc.description.tableofcontent --ภาคผนวก 1 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ|#page=229,235 TH
dc.description.tableofcontent --ภาคผนวก 2 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996|#page=235,252 TH
dc.description.tableofcontent --ภาคผนวก 3 UNClTRAL Model Law on Electronic Signaures 2001|#page=252,262 TH
dc.description.tableofcontent --ภาคผนวก 4 ตารางแสดงผู้ประกอบการรับรอง (Certification Authority) ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก|#page=262,300 TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง|#page=300 TH
dc.creator.organization สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ TH
dc.subject.Classno KS 36 TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record