รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (15) บทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)