พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ...

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)