ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสำนักงานส่งเสริมเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps