Browsing 1.9.7 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....""

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.7 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....""

Sort by: Order: Results: