Browsing 1.9.7 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ""

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.7 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ""

Sort by: Order: Results: