Browsing 1.9.7 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลือนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....""

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.7 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลือนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....""

Sort by: Order: Results: