Browsing 1.9.7 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ : การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์""

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.7 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ : การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์""

Sort by: Order: Results: