รายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสรรพากร กรณีศึกษา : โครงการการจัดเก็บภาษีจากข้อมูลทอดแรก (Primary Information Approach : PIA) และโครงการการจัดเก็บภาษีด้วยระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps