รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 37 : ปฏิรูปการแรงงาน (รอบ 2) เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานไทย การมีงานทำที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และร่างพระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนากำลังคนและฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. .... เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เรื่องที่ 3 การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทำฐานข้อมูล

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps