รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระพัฒนาเพิ่มเติม เรื่อง การปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรมและร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ 1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)