ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ขอรับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติรับหลักการและคณะรัฐมนตรีได้ส่งคืนมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 รวม 7 ฉบับ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)