ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) กับ ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี หมวด 1 ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมวด 3 รัฐสภา หมวด 4 คณะรัฐมนตรี หมวด 5 การคลังและงบประมาณ หมวด 6 ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน หมวด 7 การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)