รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระที่ 8 การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี วาระที่ 9 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ วาระที่ 13 การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ วาระเพิ่มเติม การจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (Parliamentary Budget Office หรือ PBO)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps