รายงานของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงาน เรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" พร้อมร่างกฎหมาย สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" (Social Enterprise) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)