Browsing 1.9.6 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ by Relation "รายงานของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.6 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ by Relation "รายงานของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา"


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps