คู่มือการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาว่าด้วยความคุ้มครองและประกันความอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ และการคุ้มครองข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการรัฐสภาผู้นั้นและแนวทางการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps