คู่มือการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาว่าด้วยความคุ้มครองและประกันความอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ และการคุ้มครองข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการรัฐสภาผู้นั้นและแนวทางการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)