รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประเภทเงินฝากต่าง ๆ และรายงานการ รับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประเภทเงินสินบนรางวัล สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมการจัดหางาน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)