Browsing 1.10.4 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ by Relation "การเสนอแนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจ (ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.10.4 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ by Relation "การเสนอแนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจ (ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ)"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps