1.10.3 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.10.3 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา