Browsing 1.10.2 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภา by Relation "ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.10.2 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภา by Relation "ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย"


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation



    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps