Browsing 1.10.2 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภา by Relation "ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ อีก 30 วัน"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.10.2 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภา by Relation "ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ อีก 30 วัน"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps