Browsing 1.10.2 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภา by Relation "การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา จากการเดินทางศึกษาดูงานและการจัดสัมมนา ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2563 "

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.10.2 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภา by Relation "การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา จากการเดินทางศึกษาดูงานและการจัดสัมมนา ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2563 "

Sort by: Order: Results: