1.10.2 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.10.2 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภา