Browsing 1.10.1 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร by Relation "การรับฟังความคิดเห็นและเปิดเผยเอกสารการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.10.1 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร by Relation "การรับฟังความคิดเห็นและเปิดเผยเอกสารการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps