บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2555 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)