คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 211 ซึ่งเป็นการอภิปรายซักถามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)