รับทราบการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 ในการแถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน ของ คณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)