เลือกตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐสภาแต่งตั้งจำนวน 4 ท่าน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 184

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)